Hotline:0931 497 627
Instaappointment Image

EN 934 – Tiêu chuẩn Châu Âu cho phụ gia bê tông và vữa

Home  /  Tiêu chuẩn xây dựng  /  EN 934 – Tiêu chuẩn Châu Âu cho phụ gia bê tông và vữa

Chuyên mục: Tiêu chuẩn xây dựng

EN 934 là Tiêu chuẩn Châu Âu cho phụ gia bê tông và vữa.

Giới thiệu EN 934

– Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại phụ gia chuyên dụng cho bê tông và vữa.
– Tiêu chuẩn này đưa ra các thuật ngữ, định nghĩa, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử,… áp dụng cho các sản phẩm được đánh giá.
– Tiêu chuẩn này có 6 phần:
+ EN 934-1: Những yêu cầu chung
+ EN 934-2: Phụ gia cho bê tông
+ EN 934-3: Phụ gia cho vữa
+ EN 934-4: Phụ gia cho chất trám khe (chà ron, chít mạch)
+ EN 934-5: Phụ gia cho bê tông phun (bơm)
+ EN 934-6: Phương pháp lấy mẫu, kiểm soát sự phù hợp, đánh giá sự phù hợp, đánh dấu và ghi nhãn.

Sản phẩm MAPEI đạt tiêu chuẩn EN 934:

Phụ gia siêu dẻo, duy trì độ sụt cho bê tông:
Mapefluid N100 SP
Mapefluid N100
Mapefluid N200
Mapefluid R104
Chronos VF 202
Dynamon Easy 11
Dynamon Easy 21
Dynamon Easy 31
Dynamon Floor 2
Dynamon SR1
Dynamon SR2
Dynamon SR3
Dynamon SX
Dynamon SX 12
Dynamon SX 14
Dynamon NRG 300

Phụ gia giãn nở, bù co ngót cho bê tông:
Expanfluid

Phụ gia làm chậm quá trình ninh kết bê tông:
Dynamon Easy 21

Phụ gia đóng rắn nhanh cho bê tông:
Mapequick AFK 888
Mapequick AFK 777 T
Mapequick AF300 Dry
Mapequick AF2500/B

Phụ gia điều chỉnh độ linh động cho bê tông:
Viscofluid SCC/10
Viscostar 3K

Phụ gia chống thấm cho bê tông:
Idrocrete DM

Báo giá nhanh


Comments are closed.